Křivoklátsko / Podbrdí Hrajeme si všichni spolu

ZŠ Kamýk nad Vltavou poskytuje základní vzdělání dětem ze spádových oblastí a má i tři speciální třídy. Žáci se středně těžkým a těžkým postižením bydlí během týdne v sociálním zařízení KROK, jehož budova sousedí se školním pozemkem. Cílem tohoto projektu je vytvořit dětské minihřiště na školním pozemku, které bude sloužit všem žákům bez rozdílu. Společně trávený čas všech těchto žáků by vedl k začleňování dětí s postižením do většinové společnosti a zároveň by se pozitivně měnil postoj většinové společnosti k lidem s postižením.

Celkem jste přispěli:
10 499 Kč

Finanční dar od Ery:
45 000 Kč

Projekt celkem získal:
55 499 Kč

Sídlo organizace:

Základní škola Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou 141, 26263,

Zpátky nahoru