Pravidla podzim 2018

1. Preambule a úvodní ustanovení

Program „ČSOB pomáhá regionům“ si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech.

V podzimním ročníku 2018 je program otevřen v celé ČR rozdělené do 14 uvedených regionů:

Úspěšným žadatelům poskytne program komunikační podporu a online i další nástroje pro získání finančních prostředků od veřejnosti. Čtyři žadatelé, kteří v průběhu aktuálního ročníku programu získají v jednotlivých regionech od veřejnosti prostřednictvím online sbírkové platformy nejvíce prostředků, dostanou dar ve výši 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. V každém regionu bude přiděleno 150 000 Kč, celkem tak bude v této výzvě rozděleno 2 100 000 Korun českých.

2. Výzva pro žadatele

V rámci aktuální výzvy je možné přihlašovat své projekty k získání veřejné podpory i podpory v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“.

Žádosti ve formě vyplněné Přihlášky do programu „ČSOB pomáhá regionům“ spolu s povinnými přílohami lze v termínu do 8. 10. 2018 (včetně) podat online na webu www.csobpomaharegionum.cz.

Odborným garantem projektu ČSOB pomáhá regionům je Fórum dárců.

3. Specifikace žadatele

Program je určen výhradně na podporu veřejně prospěšných projektů nekomerčního charakteru.

Žadatelem může být pouze právnická osoba (nikoliv obchodní společnosti ani fyzické osoby), a to nezisková nebo příspěvková organizace. Právní formy neziskových organizací oprávněného žadatele jsou spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, evidovaná církevní právnická osoba poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.

Okruh oblastí činnosti neziskové organizace (dále jen NO) je následující: sociální a humanitární, vzdělávací, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. Nezbytnými podmínkami jsou prokazatelná činnost v jedné z výše zmíněných oblastí, veřejně přístupná výroční zpráva a finanční zpráva organizace nejméně za dva roky, či jiné další průkazné informace o transparentním fungování organizace.

Program není určen na podporu politických stran a hnutí, respektive jakýchkoliv dalších subjektů vyvíjejících politickou činnost.

4. Žádost a její posouzení

Žádost musí být vyhotovena podle instrukcí uvedených v přihlášce a musí splňovat následující uvedená kritéria:

5. Výběrová komise

Výběrová komise vybere v každém regionu 3 úspěšné žadatele, kteří se budou moci ucházet o podporu veřejnosti v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“. Přihlášením do programu ČSOB pomáhá regionům nevzniká na výběr mezi úspěšné žadatele právní nárok.

Výběrová komise také vybere další 3 žadatele z každého regionu, kteří se zúčastní hlasování veřejnosti o dodatečný projekt (tzv. „divokou kartu“).

Výběrová komise bude pětičlenná a budou v ní zastoupeni odborníci z neziskového sektoru, zástupci poskytovatele daru, médií a regionální osobnosti.

Výběrová komise rozhoduje konsenzuálně.

6. Divoká karta – výběr veřejnosti

Veřejnost vybere v každém regionu čtvrtý dodatečný projekt („divokou kartu“), který se bude moci rovněž ucházet o podporu veřejnosti v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“.

Datum spuštění hlasování je 12. 11. 2018. Projekty, pro které bude možné hlasovat, budou uvedeny na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz. Hlasování končí o půlnoci z  29. 11. na 30. 11. 2018 .

Úspěšní žadatelé vybraní porotou, kteří se budou moci ucházet o podporu veřejnosti v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“, budou o této skutečnosti informováni. Jejich představení na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz proběhne, jakmile bude výběr v každém regionu doplněn o „divokou kartu“.

Pro projekt „divoká karta“ bude veřejnost hlasovat na webové stránce www.csobpomaharegionum.cz. Každý hlasující může dát vždy jen jeden hlas jednomu projektu v každém z regionů. Celkem tedy může hlasující udělit max. 14 hlasů, každý v jiném regionu.

Hlasování veřejnosti je podmíněno verifikací hlasu prostřednictvím emailové adresy hlasujícího. Po výběru projektu přijde hlasujícímu na jím uvedenou emailovou adresu odkaz, na který hlasující klikne, čímž bude jeho hlas verifikován a platně připsán ve prospěch vybraného projektu.

7. Přidělení příspěvku

Příspěvek bude přidělen 4 žadatelům v každém z 14 regionů, celkem tedy 56 právním subjektům dle výše uvedené specifikace. Příspěvky budou ve čtyřech finančních hladinách, a to 50 000, 40 000, 35 000 a 25 000 korun.

Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč). Výběr končí o půlnoci z 6. 1. na 7. 1. 2019 , ale výsledky budou vyhlášeny až po připsání offlinových plateb.

Přidělení příspěvku je podmíněno splněním následujících podmínek:

a) každý finalista je povinen natočit krátké promo video v trvání max. 90 s, ve kterém zazní, že je projekt zapojený do programu ČSOB pomáhá regionům, a zaslat jej do 1. 12. 2018 (pro výherce divokých karet platí termín 4. 12. 2018) na emailovou adresu video@csobpomaharegionum.cz (pro zaslání lze použít i online úložiště např. wetransfer.com, uloz.to, uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.). Videa budou posléze umístěna na webové stránce www.csobpomaharegionum.cz.

b) žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých od drobných dárců a veřejnosti.

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 6. 12. 2018 do půlnoci 6. 1. 2019 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na jednotné číslo účtu u společnosti ČSOB, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé vybrané NO bude přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kterého lze identifikovat jednotlivé příspěvky.

Samotným výběrem mezi úspěšné žadatele nevzniká jakýkoliv právní nárok na přidělení příspěvku. Přidělení a využití příspěvku se řídí stanovenými Pravidly a smluvním ujednáním. Poskytovatel daru si vyhrazuje právo na odejmutí, respektive vrácení příspěvku v případě, že nebudou naplněna stanovená kritéria, případně nebude dodrženo bilaterální smluvní ujednání.

Příspěvek musí být využit pouze a výhradně na realizaci příslušného veřejně prospěšného projektu, a to v rozmezí 12 následujících kalendářních měsíců po obdržení peněz, plně v souladu se smlouvou.

8. Platební podmínky

Smluvní poplatek (bankovní provizi) banka inkasuje z každé transakce realizované platební kartou a dalšími platebními metodami. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce uvádíme provizi za karetní transakce v rozdělení na jednotlivé položky.

Transakce online platebními metodami

Online platba (CTN)    1,00 %
Platba platebním příkazem    1,00 %

9. Závěrečná ustanovení

Posuzovány budou pouze kompletní a řádně odevzdané žádosti. Příspěvek může být použit pouze v souladu s cíli programu a nesmí být dále darován nebo poskytnut dalšímu subjektu. V případě jakýchkoliv pochybností o dodržení etického přístupu úspěšného žadatele, účelu finančního příspěvku nebo jeho oprávněném využití si Poskytovatel vyhrazuje právo žádat o další informace, upřesnění údajů při vyúčtování, případně navrácení přidělených příspěvků.

Přihlášením se do programu ČSOB pomáhá regionům žadatel vyjadřuje souhlas s Pravidly programu, a to ve všech jejich ustanoveních.